Forord

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Forord

 

ELTRANS er et elastisk transformationsprogram udviklet af LIFA A/S til anvendelse i forbindelse med MicroStation. Programmet er udviklet i MDL, og fuldt integreret i MicroStation miljøet. Dialogen foregår via dialogbokse, og brugeren kan interaktivt beregne transformation, tilføje / udvægte punkter, se fejlvektorer og transformere designfiler.

 

Princippet i denne transformation går populært sagt ud på en antagelse af, at detailpunkter nær et paspunkt også har en nærmere tilknytning til dette end til et fjernere liggende paspunkt, hvorfor dette også skal slå igennem ved en transformation. De anvendte paspunkter kan vægtes forskelligt ud fra oprindelse og nøjagtighed.

 

Metoden skal ikke anvendes ukritisk, men ved de rigtige opgaver vil den give et fortræffeligt resultat. Ved denne metode vil der ikke ske store lokale forskydninger, datagrundlaget opfører sig nærmest som en "gummi-dug" med paspunkter, som strækkes ud over et fastholdt grundlag.

 

En af de mest oplagte opgaver til anvendelse af ELTRANS er transformation af digitaliserede matrikelkort. De kan have meget store og uensartede fejl. Ved at strække disse efter kendte fastholdte skel, f.eks. efter nymålinger eller måleblade, kan man få et væsentligt forbedret resultat.

 

Af andre nærliggende opgaver kan nævnes transformation af grundkort eller ledningsdata efter nyberegning af fixpunktsnet. Transformation af øvrige data, som er digitaliseret efter materiale af uensartet nøjagtighed.

 

Transformationen foretages i 2 trin. Først beregnes de "rene" transformations parametre og restfejl efter "mindste kvadraters metode".

 

Når disse parametre er acceptable foretages transformation af detailpunkter. Først transformeres punkterne efter transformationsparametrene, derefter påføres de en rettelse beregnet som et vægtet gennemsnit af restfejlene på paspunkterne. Vægtningen foretages omvendt proportionalt efter afstanden fra det enkelte detailpunkt til paspunkterne. Proportionalitetsfaktoren (elasticitetsfaktoren) kan defineres fra transformation til transformation.

 

Som grundtransformation er det i øjeblikket muligt at anvende helmert transformation med fast eller variabelt målforhold eller affin transformation.

 

Paspunktgrundlaget kan enten defineres ved linieelementer i en MicroStation designfil eller i en asciifil. Transformationen foretages på elementer i designfiler. Der produceres logfil over transformationen til dokumentationsformål. Desuden kan der produceres designfil med restfejlsvektorer.