Boliger_basis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > BBR-basisdata >

Boliger_basis

Datastruktur for Boliger_basis

 

Boliger består af unikke CPR-adresser matchet op mod BBR, således at oplysninger om boligens størrelse, art mv. kan registreres.

Tabellen rummer boliger fra alle tilgængelige tidssnit.

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

MI_PRINX

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for CPR/BBR-udtræk fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimtidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

Bygning_id

BBR-BygningsID for den bygning boligen er placeret i

 

(Nvarchar(36))

Enhed_id

BBR-EnhedsID for boligen

 

(Nvarchar(36))

ENH_ANV_KODE

Anvendelseskode for BBR-enheden

 

(Smallint)

ENH_ANV_KODE_T

Anvendelseskodeteksten for BBR-enheden

 

(Varchar(254))

BOLIGTYPE_KODE

Boligtypekode fra BBR

NULL = Mangler data

1 = Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

2 = Blandet erhverv og bolig med eget køkken

3 = Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

4 = Fællesbolig eller fælleshusholdning

5 = Sommer-/fritidsbolig

E = Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

(Char(1))

BOLIGTYPE_KODE_T

Boligtypekoden som tekst

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Blandet erhverv og bolig med eget køkken

Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

Fællesbolig eller fælleshusholdning

Sommer-/fritidsbolig

Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

(Char(1))

ENH_UDL2_KODE

Udlejningsforhold fra BBR - dannes ved maskinel samkøring af BBR, CPR og ESR (ajourføres i januar og marts hvert år)

NULL = Mangler data

0 = Mangler data

1 = Udlejet

2 = Benyttet af ejeren

3 = Ikke benyttet (uden CRP-tilmelding)

(Varchar(254))

ENH_UDL2_KODE_T

Udlejningsmarkering som tekst

NULL

Udlejet

Benyttet af ejeren

Ikke benyttet

(Varchar(100))

ENERGI_KODE

Energiforsyningskode fra BBR

NULL = Mangler data

0 = Mangler data

1 = Gas fra værk

2 = 230 V el fra værk

3 = 400 V el fra værk

4 = Både 230 V el og gas fra værk

5 = Både 400 V el og gas fra værk

6 = Hverken el eller gas fra værk

(Char(1))

ENERGI_KODE_T

Energiforsyningskode som tekst

NULL

Gas fra værk

230 V el fra værk

400 V el fra værk

Både 230 V el og gas fra værk

Både 400 V el og gas fra værk

Hverken el eller gas fra værk

(Varchar(254))

VAERELSE_ANTAL

Antal værelser i boligen iflg. BBR

 

(Smallint)

BAD_KODE

Badeforhold fra BBR

NULL = Mangler data

C = Adgang til badeværelse

D = Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse

V = Badeværelser i enheden

(Char(1))

BAD_KODE_T

Badeforhold som tekst

NULL

Adgang til badeværelse

Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse

Badeværelser i enheden

(Varchar(254))

EJD_NR

Ejendomsnummer for boligen

 

(Integer)

Bygningsnr

BBR-Bygningsnummer

 

(Char(3))

KOEKKEN_KODE

Køkkenforhold fra BBR

NULL = Mangler data

E = Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

F = Adgang til fælles køkken

G = Fast kogeinstallation i værelse eller på gang

H = Ingen fast kogeinstallation

(Char(1))

KOEKKEN_KODE_T

Køkkenforhold som tekst

NULL

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Adgang til fælles køkken

Fast kogeinstallation i værelse eller på gang

Ingen fast kogeinstallation

(Varchar(254))

VARMEINSTAL_KODE

Varmeinstallation (bygningsniveau) fra BBR

NULL = Mangler data

0 = Mangler data

1 = Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

2 = Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

3 = Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)

5 = Varmepumpe

6 = Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)

7 = Elovne, elpaneler

8 = Gasradiator

9 = Ingen varmeinstallation

99 = Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau)

(Varchar(2))

VARMEINSTAL_KODE_T

Varmeinstallation som tekst

NULL

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)

Varmepumpe

Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)

Elovne, elpaneler

Gasradiator

Ingen varmeinstallation

Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau)

(Varchar(254))

VARME_SUPPL_KODE

Supplerende varmeinstallation (bygningsniveau) fra BBR

NULL = Mangler data

0 = Ikke oplyst

1 = Varmepumpeanlæg

2 = Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

3 = Ovne til flydende brændsel

4 = Solpaneler

5 = Pejs

7 = Elovne, elpaneler

10 = Biogasanlæg

80 = Andet

90 = Bygningen har ingen supplerende varme

(Varchar(2))

VARME_SUPPL_KODE_T

Supplerende varmeinstallation som tekst

NULL

Ikke oplyst

Varmepumpeanlæg

Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

Ovne til flydende brændsel

Solpaneler

Pejs

Elovne, elpaneler

Biogasanlæg

Andet

Bygningen har ingen supplerende varme

(Varchar(254))

OPVARMNING_KODE

Opvarmningsmiddel (bygningsniveau) fra BBR

NULL = Mangler data

1 = Elektricitet

2 = Gasværksgas

3 = Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

4 = Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

6 = Halm

7 = Naturgas

9 = Andet

(Char(1))

OPVARMNING_KODE_T

Opvarmningsmiddel som tekst

NULL

Elektricitet

Gasværksgas

Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Halm

Naturgas

Andet

(Varchar(254))

Husleje

Årlig husleje i kr fra BBR

0

(Integer)

ENH_ARL_SAML

Boligenhedens samlede areal

 

(Integer)

BEBO_ARL

Boligenhedens boligareal

 

(Integer)

ENH_ERHV_ARL

Boligenhedens erhvervsareal

 

(Integer)

TOILET_KODE

Oplysninger om toiletforhold fra BBR

NULL = Mangler data

0 = Ukendt

A = Vandskyllende toilet udenfor enheden

B = Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

T = Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

(Char(1))

TOILET_KODE_T

Oplysninger om toiletforhold som tekst

NULL

Ukendt

Vandskyllende toilet udenfor enheden

Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden

Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden

(Varchar(254))

OPFOERELSE_AAR

Opførelsesår for den bygning boligen er placeret i

 

(Smallint)

KOMMUNE_NR

Kommunenr for enhedsadresse på boligen

 

(Smallint)

VEJ_KODE

Vejkode for enhedsadresse på boligen

 

(Smallint)

VEJ_NAVN

Vejnavn for enhedsadresse på boligen

 

(Nvarchar(40))

HUS_NR

Husnummer for enhedsadresse på boligen

 

(Varchar(4))

ETAGE

Etageangivelse for enhedsadresse på boligen

 

(Varchar(3))

SIDE_DOERNR

Side/dørbetegnelse for enhedsadresse på boligen

 

(Varchar(4))

AdgAdr_id

AdgangsadresseID for enhedsadresse på boligen

 

(Nvarchar(36))

ESRArtkode

Ejerskabsartskode fra EjerStamRegisteret

0 = Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her.

2 = Ejerlejlighed

(Smallint)

EJERFORHOLD_KODE

Ejerforholdskode (ejendomsniveau) fra BBR

10 = Privatpersoner eller interessentskab

20 = Alment boligselskab

30 = Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

40 = Forening, legat eller selvejende institution

41 = Privat andelsboligforening

50 = Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

60 = Anden primærkommune

70 = Region

80 = Staten

90 = Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

(Varchar(2))

EJERFORHOLD_KODE_T

Ejerforholdskode som tekst

Privatpersoner eller interessentskab

Alment boligselskab

Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Forening, legat eller selvejende institution

Privat andelsboligforening

Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Anden primærkommune

Region

Staten

Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

(Varchar(254))

EJER_STATUS_KODE

Ejerstatuskode fra ESR

NULL = Mangler data

0 = Hovedejer

(Varchar(2))

EJER_STATUS_KODE_T

Ejerstatuskode som tekst

NULL

Hovedejer

(Varchar(254))

Ejerlejlighed

 

Ja = Boligen er en ejerlejlighed

Nej = Boligen er ikke en ejerlejlighed

(Varchar(3))

GodkTomBolig

Angivelse af hvorvidt bolig er godkendt til ikke at kunne bebos (BBR)

0 = Krav om persontilmelding

100 = Bolig uden krav om persontilmelding

(Smallint)

GodkTomBolig_T

Angivelse som tekst

Krav om persontilmelding

Bolig uden krav om persontilmelding

(Nvarchar(254))

TomDage

Beregnet værdi for antal dage siden gyldig CPR-adresse på boligen. Antal TomDage beregnes som forholdet mellem den givne tid (DimTIdID) og seneste CPR-beboelse på adressen

Hvis Tomdage er 0 er boligen beboet på det givne tidspunkt (DimTidID)

Hvis Tomdage er 100 har der iflg. CPR ikke boet noget på adressen siden 100 dage før det givne tidspunkt (DimTidID).

Hvis Tomdage er -1 har der op til det givne tidspunkt (DimTidID) iflg. CPR aldrig været registreret en beboer på boligens adresse. Sådanne boliger har desuden værdien: "Aldrig benyttet" i feltet: Beboelsesstatus

(Integer)

 

BoligArtKode

Boligartkode baseret på Enhedsanvendelse fra BBR

-1 = Ukendt

0 = Ikke bolig

1 = Stuehus

2 = Parcelhus

3 = Række-, kæde- og dobbelthus

4 = Etagebolig

5 = Kollegiebolig

6 = Anden helårsbolig

7 = Erhvervsbolig

9 = Bolig i døgninstitution

10 = Fritidshus

(Smallint)

BoligArt

Boligartkode som tekst

Ukendt

Ikke bolig

Stuehus

Parcelhus

Række-, kæde- og dobbelthus

Etagebolig

Kollegiebolig

Anden helårsbolig

Erhvervsbolig

Bolig i døgninstitution

Fritidshus

(Varchar(68))

BoligType

Beregnet boligtype baseret på BBR, ESR og CPR

Almen lejebolig

Ejerlejlighed

Offentlig lejebolig

Privat andelsbolig

Privat lejebolig

Øvrige ejerboliger

Øvrige og uoplyst

(Varchar(68))

BbrCprKobling

Angivelse af hvor præcis adresse i CPR og BBR kan kobles.

NULL

Ukendt

BBR og CPR på Enhedsadresse ikke side/dør

Kun BBR-Enhed

BBR og CPR på Adgangsadresse

BBR og CPR på Enhedsadresse

(Varchar(100))

BeboelsesStatus

Angivelse af boligens beboelsesstatus (en bolig står som beboet til og med 90 dage efter sidste gyldige CPR-adresse på boligen - herefter angives boligen som ubeboet)

Aldrig benyttet

Beboet

Ubeboet

(Varchar(100))

Aktuel

Angivelse af om posten er en del af de dagsaktuelle data eller vedrører et historisk tidssnit.

1 = data er aktuelle

0 = data vedr et historisk tidssnit (DimTidID)

(Bit)

DimPunktId

Nøgle til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)