Middellevealder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > CPR-nøgletal > Personer >

Middellevealder

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser middellevealder for befolkningen indenfor en tidstavle (doedelighedstavle) indenfor et niveaunavn.

Oplysninger om middellevealder for befolkningen beregnes årligt af Danmarks Statistik. Disse beregninger leverer tal for en samlet kommune.

 

Med LOIS Statistik PRO2 kan du anvende de samme matematiske beregninger som hos Danmarks Statistik, men her selv vælge hvor stor en del af befolkningen du ønsker skal indgå i resultatet.

Det er således muligt at beregne forskelle i middellevealder og dermed befolkningens sundhed i forskellige dele af kommunen og ikke kun overordnet.

Du vil derfor kunne besvare om det kun er i enkelte lokalområder hvor middellevealderen er afvigende?

Men også helt generelt kunne kortlægge hvilke områder der påvirker i positiv eller negativ retning til kommunens middellevealder?

Derfor er analysen et værdifuldt værktøj til indsatsplanlægning på sundhedsområdet.

 

Såfremt beregningen udføres på områder der ikke indeholder en tilstrækkeligt stor population, vil resultatet blive markeret som usikkert i oversigten.

 

Tolkning:

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Middellevetiden for 0-årige og det alderstrin, som halvdelen af de nyfødte vil opnå, er ikke det samme. Sidstnævnte er næsten tre år højere for både mænd og kvinder.

 

Hverken middellevetiden for 0-årige eller andelene, der opnår bestemte alderstrin, skal dog ses som en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve. De er begge udregnet under den forudsætning, at dødshyppighederne holder sig på det nuværende niveau i fremtiden, hvilket naturligvis ikke er realistisk. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år. Fortsætter denne tendens, vil et barn født i 2016 gennemsnitligt blive væsentligt ældre end de middellevetider for 0-årige, som er udregnet på grundlag af dødshyppighederne for perioden 2014/2015.

 

Tal for middellevetiden for 0-årige drenge og piger anvendes hyppigt til belysning af befolkningens sundhedsmæssige tilstand. Med middellevetiden har man et relativt simpelt begreb, som gør det muligt at sammenligne forskellige befolkningers dødelighed og som let kan følges over tid til at belyse tendenser i udviklingen i befolkningens levetid.

 

Skema        

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

CPRStat

Middellevealder

CPR

Middellevetid

Laver udtræk på personniveau.

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for hvornår analysen sidst er beregnet

Doedelighedstavle

Angiver tidsrummet hvori analysen er beregnet. Eks. 2011:2016. Dette betyder at middellevealderen er beregnet på en populationen igennem de 5 år; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Haendelsestype

Angiver om populationen er delt op i kvinder/mænd/kvinder og mænd. Dette anvendes i kombination med doedelighedstavlen for at få præmissen for analysen.

Alder

Denne sættes default til 0 årige, da det er denne alder som angiver middellevealderen. LIFA kan kontaktes hvis eks. middellevetiden for 30 årige ønskes beregnet.

Middellevetid

Angiver middellevetiden i forhold til Doedelighedstavle, haendelsestype og alder.

Populationsstørrelse

Angiver størrelsen på populationen i niveauet. OBS: Må IKKE forveksles med indbyggertal!

Kvalitet

Da analyser af middellevealder kræver forholdsvis store populationer angives her hvorvidt analyseresultatet er troværdigt.

Niveau

Det Niveau middellevealderen er udregnet for (eks. Skoledistrikter)

NiveauNavn

Navnet på det Niveau middellevealderen er udregnet for (eks. Grønneskolen)