Bygninger_basis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > BBR-basisdata >

Bygninger_basis

Datastruktur for Bygninger_basis

 

Tabellen rummer alle BBR-bygninger for den indeholdte udstrækning (typisk en kommune) gennem alle tilgængelige tidssnit.

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

MI_PRINX

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for BBR-udtræk fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimTidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

KOMMUNE_NR

Kommunenr for adresse på bygningen

 

(Smallint)

VEJ_KODE

Vejkode for adresse på bygningen

 

(Smallint)

VEJ_NAVN

Vejnavn for adresse på bygningen

 

(Nvarchar(40))

HUS_NR

Husnummer for adresse på bygningen

 

(Nvarchar(4))

Bygning_id

BBR-BygningsID

 

(Nvarchar(36))

Bygningsnr

BBR-Bygningsnummer

 

(Char(3))

BYG_ANVEND_KODE

Anvendelseskode for BBR-bygningen

0 = Mangler data

110 = Stuehus til landbrugsejendom

120 = Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

130 = Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

140 = Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

150 = Kollegium

160 = Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)

190 = Anden bygning til helårsbeboelse

210 = Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

220 = Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.

230 = El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

290 = Anden bygning til landbrug, industri etc.

310 = Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910

320 = Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

330 = Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

390 = Anden bygning til transport, handel etc

410 = Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

420 = Bygning til undervisning og forskning.

430 = Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

440 = Bygning til daginstitution

490 = Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

510 = Sommerhus

520 = Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

530 = Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)

540 = Kolonihavehus

590 = Anden bygning til fritidsformål

910 = Garage med plads til et eller to køretøjer

920 = Carport

930 = Udhus

(Smallint)

BYG_ANVEND_KODE_T

Anvendelseskodeteksten for BBR-bygningen

NULL

Stuehus til landbrugsejendom

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Kollegium

Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)

Anden bygning til helårsbeboelse

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

Anden bygning til landbrug, industri etc.

Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Anden bygning til transport, handel etc

Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

Bygning til undervisning og forskning.

Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

Bygning til daginstitution

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Sommerhus

Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)

Kolonihavehus

Anden bygning til fritidsformål

Garage med plads til et eller to køretøjer

Carport

Udhus

(Varchar(255))

AntLejMKoekken

Angivelse af antal egentlige beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen

 

(Integer)

AntLejUKoekken

Angivelse af antal enkeltværelser uden eget køkken i bygningen

 

(Integer)

OPFOERELSE_AAR

Året for den faktiske ibrugtagelse af bygningen

 

(Smallint)

OMBYG_AAR

Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning

 

(Smallint)

BYG_VANDFORSY_KODE

Registrering af vandforsyning på bygningsniveau

0 = Mangler data

1 = Offentligt alment vandforsyningsanlæg

2 = Privat alment vandforsyningsanlæg

3 = Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)

4 = Brønd

6 = Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)

9 = Ingen vandforsyning

(Tinyint)

BYG_AFLOEB_KODE

Afløbsforhold registreret på bygningsniveau

1 = Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

2 = Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand

3 = Fælleskloakeret: spildevand

4 = Fælleskloakeret: tag- og overfladevand

5 = Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

6 = Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand

7 = Separatkloakeret: spildevand

8 = Separatkloakeret: tag- og overfladevand

9 = Spildevandskloakeret: Spildevand

10 = Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

11 = Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg

12 = Afløb til fællesprivat kloak med tilslutning til spv. forsyning

20 = Afløb til samletank

21 = Afløb til samletank for toilet & mek. rensning af øvr. spildevand

29 = Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse

30 = Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg uden tilladelse

31 = Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø el. hav

32 = Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse)

70 = Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet

80 = Anden type afløb

90 = Ingen udledning

101 = SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning

102 = SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn

103 = SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine

104 = SOP: Nedsivning (med tilladelse)

105 = SOP: Samletank

106 = SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)

107 = SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)

201 = SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning

202 = SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn

203 = SO: Minirenseanlæg med direkte udledning

204 = SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn

205 = SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning

206 = SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn

301 = OP: Minirenseanlæg med direkte udledning

302 = OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn

401 = O: Rodzoneanlæg med direkte udledning

402 = O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn

403 = O: Minirenseanlæg med direkte udledning

404 = O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn

501 = Øvrige: Mekanisk med direkte udledning

502 = Øvrige: Mekanisk med udledning til markdræn

503 = Øvrige: Nedsivning (uden tilladelse)

504 = Øvrige: Udledning til jordoverfladen

505 = Øvrige: Urenset

601 = Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)

701 = Intet afløb

(Varchar(3))

YDERVAEG_KODE

Ydervæggenes material

1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

2. Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

3. Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

4. Bindingsværk (med udvendig synligt træværk)

5. Træbeklædning

6. Betonelementer

8. Metalplader

10. Plader af fibercement (asbestfri)

11. PVC

12. Glas

90. Andet materiale

(Varchar(2))

TAG_KODE

Tagdækningsmateriale

1 = Built-up (fladt tag)

2 = Tagpap (med taghældning)

3 = Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit)

4 = Cementsten

5 = Tegl

6 = Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.)

7 = Stråtag

10 = Fibercement (asbestfri)

11 = PVC

12 = Glas

90 = Andet

(Varchar(2))

TAG_KODE_T

Tagdækningsmateriale som tekst

Built-up (fladt tag)

Tagpap (med taghældning)

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit)

Cementsten

Tegl

Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.)

Stråtag

Fibercement (asbestfri)

PVC

Glas

Andet

(Varchar(255))

SuppYderVaegMat

Supplerende oplysninger om ydervæggenes material

1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

2. Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

3. Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

4. Bindingsværk (med udvendig synligt træværk)

5. Træbeklædning

6. Betonelementer

8. Metalplader

10. Plader af fibercement (asbestfri)

11. PVC

12. Glas

90. Andet materiale

(Varchar(2))

SuppTagDaekMat

Supplerende oplysninger om tagdækningsmateriale

1 = Built-up (fladt tag)

2 = Tagpap (med taghældning)

3 = Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit)

4 = Cementsten

5 = Tegl

6 = Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.)

7 = Stråtag

10 = Fibercement (asbestfri)

11 = PVC

12 = Glas

90 = Andet

(Varchar(2))

AsbestMateriale

 

 

(Char(1))

BYG_ARL_SAML

Bygningens samlede areal

(Summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal )

 

(Integer)

BYG_BOLIG_ARL_SAML

Bygningens samlede areal anvendt til beboelse

 

(Integer)

ERHV_ARL_SAML

Bygningens samlede areal anvendt til erhverv

 

(Integer)

BYG_BEBYG_ARL

Bebyggelsesareal for bygningen

(Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene)

 

(Integer)

GARAGE_INDB_ARL

Areal af indbygget garage

 

(Integer)

CARPORT_INDB_ARL

Areal af indbygget carport

 

(Integer)

UDHUS_INDB_ARL

Areal af indbygget udhus

 

(Integer)

LukOverdaekAreal

Areal af lukket overdækket konstruktion

 

(Integer)

AFFALDSRUM_ARL

Areal af affaldsrum

 

(Integer)

ANDET_ARL

Areal - ikke bolig og ikke erhverv (eks. fællesarealer som vaskekælder o.lign.)

 

(Integer)

OverdaekAreal

Areal af overdækket konstruktion

 

(Integer)

AabenOverdaekAreal

Areal af åben overdækket konstruktion

 

(Integer)

AdgangsAreal

Areal til adgangsforhold

 

(Integer)

ETAGER_ANT

Antal etager i bygningen

 

(Smallint)

ETAGER_AFVIG_KODE

Angivelse om bygningen har afvigende etager

0 = Bygningen har ikke afvigende etager

10 = Bygningen har afvigende etager

11 = Bygningen indeholder hems

12 = Bygningen indeholder dobbelt højt rum

13 = Bygningen indeholder indskudt etage

(Tinyint)

OPVARMNING_KODE

Arten af opvarmningsmiddel i eget anlæg

1 = Elektricitet

2 = Gasværksgas

3 = Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

4 = Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

6 = Halm

7 = Naturgas

9 = Andet

(Char(1))

OPVARMNING_KODE_T

Opvarmningsmiddel som tekst

Elektricitet

Gasværksgas

Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Halm

Naturgas

Andet

(Varchar(255))

VARMEINSTAL_KODE

Bygningens varmeinstallation

1 = Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

2 = Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

3 = Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)

5 = Varmepumpe

6 = Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)

7 = Elovne, elpaneler

8 = Gasradiator

9 = Ingen varmeinstallation

99 = Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau)

(Varchar(2))

VARMEINSTAL_KODE_T

Bygningens varmeinstallation som tekst

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)

Varmepumpe

Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)

Elovne, elpaneler

Gasradiator

Ingen varmeinstallation

Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau)

(Varchar(255))

VARME_SUPPL_KODE

Bygningens supplerende varmeinstallation

0 = Ikke oplyst

1 = Varmepumpeanlæg

10 = Biogasanlæg

2 = Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

3 = Ovne til flydende brændsel

4 = Solpaneler

5 = Pejs

6 = Gasradiator

7 = Elovne, elpaneler

80 = Andet

90 = Bygningen har ingen supplerende varme

(Varchar(2))

HusLeje

Årlig husleje i kr

 

(Integer)

FOT_id

Identificerer FOT (GeoDanmark)

 

(Integer)

BygSkadeOmfatFors

Bygning som er omfattet af forsikring

00 = Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring

10 = Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring

11 = Bygningen er opført som selvbyg

(Varchar(2))

KaelderSamletAreal

Bygningens samlede kælderareal

 

(Integer)

KaelderU125m

Bygningens areal af kælder med loft < 1,25 m over terræn

 

(Integer)

KaelderLovligBebo

Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder

 

(Integer)

Aktuel

Angivelse af om posten er en del af de dagsaktuelle data eller vedrører et historisk tidssnit

1 = data er aktuelle

0 = data vedr et historisk tidssnit (DimTidID)

(Bit)

DimPunktId

Nøgle til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)