Familier_basis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > CPR-basisdata >

Familier_basis

Datastruktur for Familier_basis

 

Tabellen rummer familier fra alle tilgængelige tidssnit i personer_basis.

 

Familiebegrebet i LOIS Statistik er adapteret fra Danmarks Statistik som opdeler familier i følgende typer:

 

Enlige mænd

Enlige kvinder

Ægtepar af forskelligt køn (har ægtefællehenvisning i CPR)

Ægtepar af samme køn (har ægtefællehenvisning i CPR)

Registreret partnerskab (har partnerskabshenvisning i CPR)

Samlevende par (et par, bestående af to personer af hver sit køn, med mindst et fællesbarn boende i hjemmet)

Samboende par (et par, bestående af to personer af hver sit køn, ingen fællesbørn - max aldersforskel på 15 år og ikke i familie med hinanden)

Ikke hjemmeboende børn under 18 år

 

Derudover opgøres:

Familiens størrelse

Antal hjemmeboende børn

Yngste hjemmeboende barns alder

Ældste hjemmeboende barns alder

 

Alle disse variable beregnes ligeledes i LOIS Statistik ved hjælp af en analyseprocedure på basis af data fra CPR

 

 

Som supplement til de oplysninger som kendes fra Danmarks Statistik, beregner LOIS Statistik en lang række andre informationer om familien:

Alderen på de(n) familiebærende (eksempelvis den ene parts, henholdsvis den anden parts alder i et samboende par, eller alderen på den enlige kvinde)

En lang række boligoplysninger knyttet til den enkelte familie (boligens art, type, størrelse mv.)

 

De supplerende informationer kan anvendes til at kortlægge eksempelvis særlige familietypers/-størrelsers tilknytning til forskellige boligtyper eller grupperinger af enlige over en vis alder.

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

RowId

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

MI_PRINX

ID fra Personer_pkt (laveste ID blandt familiens medlemmer)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for CPR-udtræk fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimTidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

FamilieNr

ID bestående af de familiebærendes CPR-nr

 

(Varchar(21)) (0000000000_0000000000)

FamilieTypeKode

Angiver familiens typekode

GF = Familietype Gifte med forsk. køn

GS = Familietype Gifte med samme køn

SBP = Familietype Samboende par

SLP = Familietype Samlevende par

P = Familietype Registreret partnerskab

EK = Familietype Enlig kvinde

EM = Familietype Enlig mand

EU = Familietype Ikke hjemmeboende barn

(Varchar(3))

Familietype

FamilietypeKode som tekst

Enlig kvinde

Enlig mand

Ikke Hjemmeboende børn under 18

Ægtepar med forskelligt køn

Ægtepar med samme køn

Registreret partnerskab

Samboende par

Samlevende par

(Varchar(40))

EnhID

BBR-enhedsID for familiens aktuelle bolig i forhold til tidsdimensionen.

Hvis familiens CPR-adresse ikke kan genfindes i BBR, tildeles fiktiv EnhedsID

 

(Varchar(36))

Familiestørrelse

Antal medlemmer i familien

 

(Integer)

AntalBørn

Antal hjemmeboende børn i familien (under 25 år)

 

(Integer)

YngsteBarn

Alder på yngste hjemmeboende barn

 

(Integer)

ÆldsteBarn

Alder på ældste hjemmeboende barn

 

(Integer)

FN_MINALDER

Alder på yngste familiebærende voksne

 

(Integer)

FN_MAXALDER

Alder på ældste familiebærende voksne

 

(Integer)

BoligArtKode

Boligartskode for familiens bolig

Begrebet tager afsæt i anvendelseskodebegrebet fra BBR

NULL = Ukendt

0 = Ikke bolig

1 = Stuehus

2 = Parcelhus

3 = Række-, kæde- og dobbelthus

4 = Etagebolig

5 = Kollegiebolig

6 = Anden helårsbolig

7 = Erhvervsbolig

9 = Bolig i døgninstitution

10 = Fritidshus

(Smallint)

Boligart

Boligartskode_tekst for familiens bolig

Ukendt (restgruppe hvor kobling til BBR ikke er mulig)

Ikke bolig (adresse i BBR-bygning uden boligenheder)

Stuehus

Parcelhus

Række-, kæde- og dobbelthus

Etagebolig

Kollegiebolig

Anden helårsbolig

Erhvervsbolig

Bolig i døgninstitution

Fritidshus

(Varchar(68))

Boligtype

Boligtype for familiens bolig

Begrebet tager afsæt i Ejerforholdskodebegrebet fra ESR samt udlejningskoder i BBR

Almen lejebolig

Ejerlejlighed

Offentlig lejebolig

Privat andelsbolig

Privat lejebolig

Ukendt

Øvrige ejerboliger

Øvrige og uoplyst

(Varchar(68))

ENH_ARL_SAML

Enhedens areal i m2

 

(Integer)

BEBO_ARL

Beboelseareal i m2

 

(Integer)

KOMKOD

Kommunenr for familiens adresse

 

(Numeric(5,0))

VEJKODE

Vejkode for familiens adresse

 

(Numeric(5,0))

VEJNAVN

Vejnavn for familiens adresse

 

(Varchar(50))

HUSNR

Husnr for familiens adresse

 

(Varchar(4))

ETAGE

Etageangivelse for familiens adresse

 

(Varchar(2))

SIDEDOER

Sidebetegnelse for familiens adresse

 

(Varchar(4))

Aktuel

Angivelse af hvorvidt posten vedrører dagsaktuelle data

1 = data er aktuelle

0 = data vedr et historisk tidssnit (DimTidID)

(Bit)

DimPunktId

Nøgle til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)