Personer_basis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Basisdata > CPR-basisdata >

Personer_basis

Datastruktur for Personer_basis

 

Tabellen rummer borgere fra alle tilgængelige tidssnit. Dvs. at hvis en borger har haft bopæl i kommunen gennem flere tidssnit vil denne borger optræde i tabellen flere gange. Én gang for hvert tidssnit denne borger har boet i kommunen.

De på tidssnittet aktuelle stamoplysninger på borgeren vil være forskellige for de enkelte poster vedr. denne borger.

 

Personbegrebet baseres på unikke CPR-nr i CPR-registeret med udgangspunkt i bosættelsestabellen. Udfra denne tabel defines hvilke borgere der er bosiddende i kommunen på et givent tidspunkt. Enten pr. dags dato (aktuelle data) eller på et tidssnit - eksempelvis pr. 1/4-2012. Dvs. borgere som er tilflyttet en adresse før 1/4-2012 og ikke står noteret som fraflyttede før denne dato.

Så snart borgermassen til en given tid er defineret, hentes de støtteoplysninger om borgeren (eks. statsborgerskab, civilstand mv) fra de historiske tabeller i CPR som passer til i tid - her pr. 1/4-2012.

Dertil registreres hvilken bolig borgeren boede i på det givne tidspunkt og de tidsmæssigt responderende boligoplysninger kobles til borgeren fra de historiske BBR-data i LOIS Statistik.

Borgeren kobles til den bolig som ligger tættest på i tidssnittet - som udgangspunkt fra det samme kvartal.

 

Borgere som ikke kan geokodes (eksempelvis borgere med administrativ vejkode eller med ikke-autoritativ adresse i CPR) tildeles et geografisk default-punkt (Dimpunkt = 0). Dette default-punkt ligger som standard placeret i Kattegat.

Såfremt man ønsker at borgere på administrative vejkoder skal geokodes til eks. Rådhuset kan de administrative vejkoder oprettes med det ønskede adressekoordinatsæt i systemet af LIFA. Herefter vil kun borgere med en adresse i CPR som ikke kan genfindes i DAR/BBR blive tildelt DimPunkt = 0. Mens hjemløse og udstationerede borgere geokodes til Rådhusets adresse.

 

 

Kolonnenavn

Forklaring

Udfaldsrum

Format

MI_PRINX

FeatureID (Primary Key)

 

(Integer)

UdtraekDato

Dato for CPR-udtræk fra LOIS

 

(DateTime) (2015-12-11 00:00:00)

DimtidID

ID til tidsdimension

 

(Integer) (20150101)

PNR

CPR-nr

 

(Decimal(11.0)) (0000000000)

PNRMOR

Moders CPR-nr

 

(Decimal(11.0)) (0000000000)

PNRFAR

Faders CPR-nr

 

(Decimal(11.0)) (0000000000)

AEGTEPNR

Ægtefælles CPR-nr

 

(Decimal(11.0)) (0000000000)

FamilieNr

ID for relation til Familier_pkt

 

(Varchar(21)) (0000000000_0000000000)

Beregnet

Har kun relevans for systemets beregningslogik

 

(Bit)

HjemmeboendeBarn

Angiver om personen er et hjemmeboende barn

1 = personen er et hjemmeboende barn

0 = personen er ikke et hjemmeboende barn

(Bit)

Familietype

Angiver personens familietype

GF = Familietype Gifte med forsk. køn

GS = Familietype Gifte med samme køn

SBP = Familietype Samboende par

SLP = Familietype Samlevende par

P = Familietype Registreret partnerskab

EK = Familietype Enlig kvinde

EM = Familietype Enlig mand

EU = Familietype Ikke hjemmeboende barn

(Varchar(3))

Alder

Personens alder i hele år i forhold til tidsdimensionen

 

(Integer))

Koen

Personens køn

M/K

(Varchar(1))

Civilstatus

Personens civilstatus

E = Enkestand

F = Fraskilt

G = Gift

L = Længstlevende reg. partner

O = Ophævet reg. partnerskab

P = Reg. partnerskab

U = Ugift

(Varchar(1))

StatMynKode

Personens statsborgerskabsmyndighedskode

Myndighedskoder som den fremgår af CPR-registeret (personens aktuelle statsborgerskab)

(Decimal(5,0))

Statsborgerskab

Personens statsborgerskabsmyndighed

Myndighedskoden oversat til tekst (Land/Stat)

(Varchar(50))

Kategori

Overordnet statsborgerskabskategorisering

Vestlig/ikke vestlig

(Varchar(50))

Verdensdel

Statsborgerskabets verdensdelstilknytning

Afrika

Asien

EU-28

Europa udenfor EU28

Nordamerika

Oceanien

Statsløse

Syd- og Mellemamerika

Ukendt

(Varchar(50))

Umyndig

Angivelse af umyndiggørelse

Anvendes til beregning af stemme-/valgret

1 = personen er umyndiggjort

0 = personen er ikke umyndiggjort

(Tinyint)

IndrejstDato

Dato for seneste indrejse til Danmark

Anvendes til beregning af stemme-/valgret

 

(Date)

DkAdrDato

Dato for første registrerede adresse i Danmark

Anvendes til beregning af stemme-/valgret

 

(Date)

KOMKOD

Kommunenr for personens adresse

 

(Numeric(5,0))

VEJKODE

Vejkode for personens adresse

 

(Numeric(5,0))

VEJNAVN

Vejnavn for personens adresse

 

(Varchar(50))

HUSNR

Husnr for personens adresse

 

(Varchar(4))

ETAGE

Etageangivelse for personens adresse

 

(Varchar(2))

SIDEDOER

Sidebetegnelse for personens adresse

 

(Varchar(4))

EnhID

BBR-enhedsID for personens aktuelle bolig i forhold til tidsdimensionen.

Hvis personens CPR-adresse ikke kan genfindes i BBR, tildeles fiktiv EnhedsID

 

(Varchar(36))

GeoKodeKvalitet

Angivelse om personens adresse kan genfindes i BBR

Ja/Nej - Hvis geokodning ikke er mulig tildeles personen et fixed koordinat i Kattegat

(Nvarchar(10))

Aktuel

Angivelse af hvorvidt posten vedrører dagsaktuelle data

1 = data er aktuelle

0 = data vedr et historisk tidssnit (DimTidID)

(Bit)

DimPunktID

Nøgle til adgangsadressepunkt i tabellen: Dimpunkt

 

(Integer)