Begrebsafklaring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  LOIS Statistik >

Begrebsafklaring

I LOIS Statistik anvendes forskellige begreber. For at sikre korrekt forståelse af begreberne kan nedenstående liste anvendes:

 

Niveau

Et niveau beskriver en enkelt geografisk inddeling af et undersøgelsesområde.

Niveauet kan være skoledistrikt, sogne eller 100-m-celler.

Antallet af Niveauer er bestemt af antallet at indlæste geometrier til LOIS Statistik PRO2

 

De enkelte oversigter indeholder data for alle indlæste niveauer i LOIS Statistik PRO2, hvorfor man skal filtere oversigter på eksempelvis Niveau = Skoledistrikter hvis man ønsker at isolere visningen til et enkelt niveau (her skoledistrikter).

 

Niveaunavn

Niveaunavne er navnene de enkelte objekter i niveauerne.

Eksempelvis kan niveauet Skoledistriker, indeholde niveaunavnene:

Byskolen

Landskolen

Bredby skole

Grønneskolen

Udstrækning

I LOIS Statistik anvendes dette grundbegreb for at beskrive hvilke kommunenumre der er anvendt som afgrænsning af de anvendte registerdata. Udstrækningen har altså ikke et geografisk aspekt, men er udelukkende en afgrænsning af hvilken del af eks. BBR eller CPR der er tilgængeligt i systemet i forædlet form. I langt de fleste tilfælde anvendes udstrækningsnavnet: Kom - som dækker over data for en enkelt kommune.

Denne udstrækning defineres af den enkelte kommunes (brugers) kommunekode. Såfremt man har adgang til flere kommuners data i løsningen (eks. som Region) vil man typisk have flere udstrækninger. Eksempelvis én udstrækning pr. kommune i regionen, eller udstrækninger som består af flere kommunekoder.

Udstrækningen definerer altså totalen af ens datasæt i registermæssig forstand og dermed overordnet nævner for alle forholdsberegninger i LOIS Statistik.

Hvis man eksempelvis har en udstrækning som består af Esbjerg Kommune, vil løsningen indeholde BBR-oplysninger vedr. Esbjerg Kommune (Kommunekode 561) og kun borgere som er aktive borgere i CPR med kommunekode 561 til en given tid vil indgå i basisdata.

 

Hvad betyder det for beregning af oversigter?

Oversigten: PersAlderM1 beregner bl.a. andelen af 0-6-årige i et niveaunavn (eks. et skoledistrikt - udfra et indlæst geodatasæt med distrikter) Andelen af 0-6-årige bosiddende på adresser indenfor skoledistriktet forholdsberegnes i forhold til resten af befolkningen i skoledistriktet/niveauet. Andelen vises i kolonnen: Pct_0_6_Niveau.

Samtidig beregnes samme forholdstal (andelen af 0-6-årige i f.t. resten af befolkningen) for hele udstrækningen i kolonnen: Pct_0_6_Kom.

Dette forholdstal (Kom) tager ikke hensyn til geografi, men er udelukkende baseret på borgere med aktiv kommunekode = 561 i CPR uanset om deres adresse kan geokodes eller ej.

Derfor kan aggregater på udstrækningen (eks: Kom) godt indeholde en større pulje af borgere end summen af de enkelte niveauer, også selvom det anvendte niveau dækker hele ens kommune geografisk. Kun hvis alle borgere i kommunen kan geokodes til et adressekoordinat vil tallene blive ens.

Dette er dog en svært opnåelig situation, da der altid vil være borgere i ens CPR-register uden fast adresse. Dog kan disse borgere geokodes til eksempelvis Rådhuset pr. automatik. Kontakt LIFA for hjælp til at håndtere geokodning af administrative vejkoder i LOIS Statistik.

DimTidID

DimTidID beskriver tidsdimensionen for et datasæt.

De enkelte oversigter indeholder tidssnit for alle tilgængelige tidssnit i LOIS Statistik PRO2.

Hvis man eksempelvis ønsker at arbejde med data for 2. kvartal i 2014, skal oversigter og/eller basisdata filtreres på DimTidID = 20140401

Basisdata

Enkeltoplysninger om personer, boliger, familier mv.

Hver enkelt post indeholder en DimPunktId som referer til et geografisk adressepunkt.

 

Oversigter

Oversigter er forskellige geodatasæt som rummer summeringer af en given type (eksempelvis børnefamilier) indenfor et niveaunavn (eks. Bredby skole i niveauet: Skoledistrikter)

Oversigterne beregnes med udgangspunkt i et eller flere basisdatasæt til et givent tidssnit (DimTidID) for alle niveauer i LOIS Statistik PRO2.

Flytteperiode

I LOIS Statistik PRO2 kan man bestille forskellige analyseperioder for monitorering af til- og fraflytning.

En flytteperiode rummer en selvvalgt start- og slutdato. De enkelte perioder må gerne overlappe hinanden i tid.

Flytteevents fra tidsmæssige overlap  vil blive indeholdt i alle overlappende perioder.

Manglende geokodning af borgere

Borgere som ikke kan geokodes (eksempelvis borgere med administrativ vejkode eller med ikke-autoritativ adresse i CPR) tildeles et geografisk dummy-punkt (Dimpunkt = 0). Dette dummy-punkt ligger som standard placeret i Kattegat.

Såfremt man ønsker at borgere på administrative vejkoder skal geokodes til eks. Rådhuset kan de administrative vejkoder oprettes med det ønskede adressekoordinat i systemet af LIFA. Herefter vil kun borgere med en adresse i CPR som ikke kan genfindes i DAR blive tildelt DimPunkt = 0