Boligart

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Data til GIS > Geografiske nøgletal > BBR-nøgletal > Boliger >

Boligart

Beskrivelse

 

Denne oversigt viser fordelingen af boligart pr. niveaunavn. Boligart defineres som en sammenstilling af Anvendelseskoder og Boligtyper fra BBR.

Der vises hvor mange boliger der er af hver art pr. niveaunavn, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger i niveaunanvet. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af hver boligart, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om niveaunavnet afviger fra datasættets gennemsnit som helhed.

 

Fælles for alle boligoversigter i LOIS Statistik, gælder at en bolig defineres som:

Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse

Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger)

Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed

 

Skema

Oversigt

Data fra

Opdeling

Noter

BBRStat

Boligart

BBR

Stuehus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 110)

Parcelhus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 120)

R_K_D_Hus - (Række-, kæde- og dobbelthus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 130)

Etagebolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 140)

Kollegiebolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 150)

Døgninst_bolig - Bolig i døgninstitution (Boligtype = 4 og Anvendelse = 160)

Anden helårsbolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 190)

Erhvervsbolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 210-490 eller 520-530)

Erhvervsenhed - boliger i "rene" erhvervsenheder (Boligtype er blank og Anvendelse = 210-490 eller 520-530)

Fritidshus (Boligtype = 5 og Anvendelse = 510,540,590)

Uoplyst boligart (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 999)

Ikke_bolig (Boliger i enheder/bygninger der ikke dækkes af ovenstående kategorier)

Boligtyper fra BBR

1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.

3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).

4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160).

5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590).

E Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

 

Databeskrivelse

 

Kolonne

Beskrivelse

BeregnDato

Dato for oversigtens sidste beregning

DimTidID

Tidssnit for oversigten

Total_Kom

Sum af antal boligenheder i datasættet i alt

Total_Niveau

Sum af antal boligenheder i niveaunavnet

Antal_Stuehus_Niveau

Antal boligenheder af typen Stuehus i niveaunavnet

Pct_Stuehus_Niveau

Procentdel af alle boligenheder i niveaunavnet, som er af typen Stuehus

Antal_Stuehus_Kom

Sum af antal boligenheder af typen Stuehus, i hele datasættet i alt

Pct_Stuehus_Kom

Procentdel af alle boligenhederne i hele datasættet, som er af typen Stuehus

Antal_Parcelhus_Niveau

Antal boligenheder af typen Parcelhus i niveaunavnet

…som ved boligart Stuehus…

 

Tekst i kursiv ændres, afhængig af hvilken dataudstrækning man arbejder med.

Langt de fleste installationer opererer kun med en enkelt udstrækning som altid er én hel kommune.

Hvorfor udstrækningen er navngivet: Kom.

Såfremt man har mere end én udstrækning erstattes Kom med den respektive udstræknings navngivning i tabellen "Udstraekning"